Torba yasa yürürlüğe girdi
 Kamuoyunda ''Torba Yasa'' olarak bilinen, 6111 sayılı ''Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yasaya göre, 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, idari para cezaları, gümrük vergileri; belediyelerin beyannamelere ilişkin vergileri, 2010'da tahakkuk eden vergileri, ödenmemiş ücret, su kullanım, büyükşehir belediyelerinin su ve atık su bedeli alacakları yeniden yapılandırma kapsamında olacak.
Alacaklar, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi halinde, vergi cezalarından ve buna bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek.
Belediyelerin su kullanım alacakları ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi durumunda faizleri silinecek.
Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekecek.
Yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, KDV ve ÖTV için başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince, çok zor durum olmaksızın, her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödemez ya da eksik öderse düzenlemeden yararlanamayacak.
MATRAH ARTIRIMI
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, yasanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar; 2006 yılı için yüzde 30, 2007 için yüzde 25, 2008 için yüzde 20 ve 2009 için yüzde 15 oranlarından az olmamak üzere artırdıkları takdirde, bu yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesine tabi tutulmayacak, bu yıllara ilişkin olarak daha sonra tarhiyat yapılmayacak.
Gelir vergisi mükelleflerinin, zarar beyan edilmiş olması ya da hiç beyanname verilmemiş olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrah ile artırdıkları matrahlar; işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerde 2006 yılı için 6 bin 370 liradan, 2007 için 6 bin 880 liradan, 2008 için 7 bin 480 liradan, 2009 için 8 bin 150 liradan az olamayacak. Bilanço hesabına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı için ise sırasıyla 9 bin 550 lira, 10 bin 320 lira, 11 bin 220 lira ve 12 bin 230 liradan az olamayacak.
Kurumlar vergisi mükelleflerinde ise vergilendirmeye esas alınacak matrahlar 2006 yılı için 19 bin 110 liradan, 2007 için 20 bin 650 liradan, 2008 için 22 bin 440 liradan, 2009 yılı için 24 bin 460 liradan az olamayacak.
Artırılan matrahlar, yüzde 20 vergilendirilecek ve ayrıca vergi ya da fon alınmayacak.
KDV YÖNÜNDEN VERGİ İNCELEMESİ VE TARHİYATA TABİ TUTULMAYACAK
KDV mükellefleri, beyannamelerinde hesaplanan KDV'nin yıllık toplamı üzerinden 2006 için yüzde 3, 2007 için yüzde 2.5, 2008 için yüzde 2 ve 2009 için yüzde 1.5 oranına göre belirlenecek KDV'yi, vergi artırımı olarak tasarının kanunlaşıp yayımını izleyen ikinci ayın sonuna kadar beyan etmeleri halinde KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyata tabi tutulmayacak.
Hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, her vergilendirme dönemi için verdikleri muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden 2006 yılı için yüzde 5, 2007 için yüzde 4, 2008 için yüzde 3 ve 2009 için yüzde 2 oranında hesaplanacak gelir vergisini artırmayı kabul etmeleri halinde gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak.
Gelir ve kurumlar vergisi artırımında bulunmak isteyenlerin, yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları halinde, faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için artırımda bulunulacak.
KAYIT ALTINA ALINACAK
Vergiler, belirtilen süre ve şekilde ödenmezse oranın bir kat fazlası olarak uygulanacak gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecek. Bu vergilerde indirim, mahsup ve iade olmayacak.
Daha önce vergi incelemesi yapılan mükellefler vergi incelemesi yapılan yıllar için de artırımda bulunabilecek. Matrah veya vergi artırımda bulunulması, düzenlemenin yasalaştığı tarihten önce başlanılan vergi incelemelerine engel oluşturmayacak.
Adi, kolektif ve adi komandit şirketler dahil, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları; kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedelle, yasanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesiyle vergi dairelerine bildirerek, defterlerine kaydedebilecek.
ÖDEMELER
Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bitiminden itibaren TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından vazgeçilecek.
Sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenler de bu kapsama alınacak.
Yeniden yapılandırıldığı halde taksitlerini ödememeleri nedeniyle yeniden yapılandırma haklarını kaybedenlerden; yapılandırmaları 12 taksite kadar olup da ödenmemiş taksit sayısı 4'ten fazla bulunmayanlar ile yapılandırılmaları 24 taksite kadar olup da ödenmemiş taksit sayısı 8'den fazla bulunmayanların başvurması halinde bozulan yeniden yapılandırması hayata geçirilecek. Ancak, ödeme yükümlülüğü 3 aylık sürede tam olarak yerine getirilemezse yeniden yapılandırma hakkı kaybedilecek, yapılandırma işlemi de iptal edilecek.
ALACAKLARDAN VAZGEÇİLMESİ
Yasanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla tebliğ edilmemiş 120 TL'nin altında kalan idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Tütün mamulü tüketimiyle ilgili idari para cezaları bu hükmün dışında tutulacak.
Tutarı 12 TL ve altında kalan geçiş ücretleri de tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş olanlar da tahsil edilmeyecek.
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve süresi 31 Aralık 2004'den önce olduğu halde ödenmemiş olan alacakların türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle; tutarı 100 TL'yi aşmayan asli alacaklar ve feri alacaklar ile aslı ödenmiş feri alacaklardan tutarı 100 TL'yi aşmayanlar tahsil edilmeyecek.
Düzenleme kapsamında, Gümrük Müsteşarlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan, vadesi 31 Temmuz 2010 tarihinden önceki alacakların 50 TL'yi aşmayanlarının da tahsilinden vazgeçiliyor.
Yasaya göre, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aldıkları aylıkları yüzde 50 fazlasıyla geri alınması gerekenlerden, bu yüzde 50 fazlaya ilişkin tahsil edilmemiş tutarlar alınmayacak.
Bu kapsamda, 31 Aralık 2010'dan önce ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 50 TL'yi aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferilerinin ve aslı ödenmiş olan feri alacaklardan tutarı 50 TL'yi aşmayanlar tahsil edilmeyecek.
Kamu idarelerince ödenmesi gereken genel sağlık sigortalılarına ilişkin Genel Sağlık Sigortası primleri ile İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması gerekip de Türkiye İş Kurumu tarafından SGK'ya ödenmemiş sigorta primlerinin gecikme cezası ve gecikme zamları silinecek.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna borçlarını ödeme taahhüdünü yerine getiremeyenler için de yeni bir hak getiriliyor.
DİĞER ALACAKLAR
Yasayla yeniden yapılandırılan diğer alacaklar ise şöyle:
-TRT'ye olan elektrik enerjisi satış bedeli payı ve bandrol ücretleri borçları,
-KOSGEB alacakları, TEDAŞ veya bu şirketin hissedarı olduğu elektrik dağıtım şirketlerinin elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları,
-Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösterenlerin elektrik, doğalgaz, su ve yönetim aidat borçları, afet kredileri hariç Geliştirme ve Destekleme Fonu kaynaklı alacaklar,
-Çevre ve Orman Bakanlığınca orman köylülerince oluşturulan kooperatiflere kullandırılan krediler, sulama kooperatiflerinin borçları,
-Kültür ve Turizm Bakanlığınca kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı amacıyla kullandırılan krediler,
-Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tarımsal amaçlı kooperatiflere veya ortaklarına verilen kredi alacakları, ilgili kanunca arazi dağıtılanların ödemedikleri arazi bedelleri, sulama kooperatifleri ve sulama birliklerinin tarımsal sulama faaliyetlerinden kaynaklanan alacakları,
-Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar hakkında yapılan kesin izin, kesin tahsis, kullandırma kararı, irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan ve vadesi 30 Kasım 2010'da geldiği halde ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat, ticari kar payları, orman köylülerini kalkındırma geliri, arazi tahsis, ağaçlandırma, ağaçlandırma ve erozyon kontrol, yüzde 3 proje ve toprak bedelleri,
-SGK'nın taşınmazlarının ödenmemiş kira bedeli, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmazların kullanım bedelleri ve hasılat payları alacakları,
-Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ait taşınmazların kira bedelleri; işveren ve üçüncü şahısların, iş kazası, meslek hastalığı, malullük, ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik ödemekle yükümlü oldukları her türlü borçları,
-Özel radyo ve televizyon kuruluşlarınca ödenmeyen yıllık brüt reklam gelirlerinden alınan yüzde 5'lik pay ile eğitime katkı payı,
-Her kademedeki askeri okullar ile Emniyet teşkilatında görevlendirilmek üzere eğitim kurumlarında okutulanlardan öğrencilikle ilişiği kesilenler, mezun olanlar, bunların dışındaki eğitim kurumlarında devlet hesabına okutulup da zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin ödenmemiş öğrenim giderlerine ilişkin tazminat tutarları,
-TMO tarafından FİSKOBİRLİK'e ödenmeyen alacaklar; kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarından olan alacakları; SGK tarafından fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ve tahsil edilmesi gereken gelir ya da aylıklara ilişkin borçlar.
AİDAT BORÇLARINDA KOLAYLIK
TOBB aidat borçları; esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara, odaların birlik üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların konfederasyonlara olan aidat ve katılma payı borçları; avukat ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçları; üyelerin odalara ve odaların da Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan aidat ve birlik payı borçları; ihracatçıların üyesi oldukları ihracatçı birliklerine olan üyelik aidat borçlarının tamamını ödemeleri halinde faiz, gecikme faizi, gecikme zammı alınmayacak.
Borçlarını yapılandıran BAĞ-KUR'lulara Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanma imkanı getiriliyor. Bu kişilerin, yapılandırılan borç haricinde, 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya borcu bulunsa da ödeme yükümlülüklerini yerine getiriyor olmaları gerekecek.
Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen yatırım teşvik belgelerine dayanarak inşa edilip, satın alınan gemi ve yatlara ilişkin harcamalar üzerinden yatırım indirimi istisnasından yararlanan mükelleflerden, tasarının yasalaşmasından önceki dönemler de dahil olmak üzere, bu kapsamda tarhiyat yapılmayacak, yapılanlardan, varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek.
Her kabahat için 145 TL'nin altında kalan idari para cezaları tebliğ edilmeyecek. Tebliğ edilmesi halinde faiz, gecikme faizi ve zammı alınmayacak.
18 TAKSİT İMKANI
Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçlular; yasanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idarelere başvuracak.
Ödenecek tutarların ilk taksiti, yasanın Resmi Gazete'de yayım tarihini izleyen üçüncü aydan; SGK'ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti ise dördüncü aydan başlayacak. Ödemeler ikişer aylık dönemler halinde, azami 18 eşit taksitte ödenecek.
Böylece hem vergi hem de prim borcu olanlar bir ay birini diğer ay ötekini ödeyebilecek.
İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar, borçlarını ikişer aylık dönemler halinde 36 eşit taksitte; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve spor kulüpleri ise ikişer aylık dönemler halinde 42 eşit taksitte ödeyebilecek.
Ödemeler kredi kartıyla da yapılabilecek. Ancak, bunun için Maliye Bakanlığı ve SGK'ya bağlı tahsil dairelerine yapılacak ödemelerin ilgili kanuna göre uygun görülmesi gerekecek.
Sosyal güvenlik prim alacakları yapılandırmaları devam edenler hariç; düzenleme kapsamına giren alacakların, ilgili kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için, borçlular talep etmeleri halinde düzenlemeden yararlanabilecek.
BAZI KANUNLARDAKİ PARA CEZALARI
Askerlik Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen idari para cezaları, fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son gününe kadar tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemeyecek.
Kamuoyunda ''Torba Yasa'' olarak bilinen, 6111 sayılı ''Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yasaya göre, çıraklar, stajyer öğrenciler, üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenciler, stajyer avukatlar, İŞKUR'un açtığı meslek edinme kurslarına katılanlar Genel Sağlık Sigortası kapsamında olacak, bu kursa katılanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yine bu kapsamda yer alacak.
Stajyer avukatların sigorta primlerini Türkiye Barolar Birliği ödeyecek. Yabancı öğrenciler, öğrenim gördükleri sürece, ayda 91 TL katkı payı ödeyerek Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanacak. Vakıfların getirdiği öğrencilerin sağlık sigortası masrafları ise Maliye Bakanlığınca üniversitelere aktarılan kaynaktan karşılanacak.
Haftalık çalışma süresi 30 saatin altında olan, esnek çalışma türlerini kapsayan kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan sigortalılar, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik sürelerini borçlanacak. Borçlanılan bu süreler, hizmet akdine istinaden gerçekleşen çalışma sürelerinde olduğu gibi sigortalılık türü olarak sayılacak.
Yasayla sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları arasına trafik kazaları da ekleniyor. Erken doğum yapan kadın işçi, doğumdan önce kullanamadığı iznini doğum sonrasında kullanabilecek. Sekiz haftalık iznin kullanılmayan süresi yine sekiz hafta olan doğum sonrası izine eklenecek.
Düzenlemeye göre, 18 yaşından küçük sigortalılar için prime esas aylık kazanç alt sınırı yaşlarına uygun asgari ücret tutarına çekilecek. Böylece bu sigortalılar yönünden asgari ücretle sigorta primine esas kazanç arasındaki farklılık ortadan kaldırılacak, işveren üzerindeki prim yükü azaltılacak.
Kurum hatasından kaynaklanan yersiz ödemelerin ilgililerden tahsili üç ay yerine iki yılda yapılacak.
Disiplin cezası alan ancak yasadan yararlanarak göreve dönen memurlara, görevde olmadıkları süreler için borçlanma hakkından yararlanmak üzere tanınan 6 aylık başvuru ile 2 yıllık ödeme süresi uzatılıyor. Buna göre, bu kişiler 30 Haziran 2011 tarihine kadar başvurmaları halinde, ödemelerini 31 Aralık 2014 tarihine kadar yapabilecek.
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR
Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların, eksik günlerine ait Genel Sağlık Sigortası primlerini 30 güne tamamlama yükümlülüğü 1 Ocak 2012'de başlayacak.
Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar, taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşım araçlarını işleten kişiler, vergi mükellefi olmaları halinde sigortalı sayılacak.
12 EYLÜL MAĞDURLARI
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında uzman ve usta öğretici olanlar, yasanın yürürlük tarihinden önceki çalışmalarından dolayı bir ay içinde 30 günden eksik kalan sürelerini borçlanabilecek. Borçlanılan bu süreler sigortalılık süresine sayılacak.
Hizmet akdiyle bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların 2011 yılından önce bağlanan aylıkları, Ocak ayında 60 TL, Temmuz ayında ise yüzde 4 artırılacak.
Yasayla 12 Eylül mağdurlarına, gözaltında veya cezaevinde geçen süreleri için borçlanabilmesine imkan sağlanıyor. Buna göre, sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nedeniyle yakalanan veya tutuklananlardan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğu 12 Eylül 1980'den sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına ya da beraatlerine karar verilenler, gözaltında ve tutuklulukta geçen süreleri için borçlanabilecek.
Bu kişilerin, durumu belgelemeleri ve yasanın yürürlüğe girişinden sonraki 6 ay içinde talepte bulunmaları gerekiyor. Prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 32'si üzerinden hesaplanacak primlerini, bu durumlarından dolayı dava açıp tazminat alanların kendileri, tazminat almayanların primlerini ise Hazine ödeyecek.
Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık bağlananlar ile tutukluluk veya gözaltı sürelerini herhangi bir şekilde sigortalı olarak değerlendirenler ise borçlanamayacak.
Aylık bağlanmayan ile toptan ödeme yapılmak suretiyle hizmetleri tasfiye edilenlerden, borçlanacakları sürelerle birlikte emekli veya yaşlılık aylığı alacak olanlara geçmişe dönük aylık ve fark ödenmeyecek. Tutukluluk ve gözaltındaki süreler emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmayacak.
ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ
Araçların tescili ve hurdaya ayrılması işlemlerinin trafik tescil kuruluşlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince de yapılmasına imkan tanınıyor.
Buna göre, araç sahipleri; tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren 3 ay içinde, araçların hurda durumuna gelmesi halinde ise 1 ay içinde tescilin silinmesi için ilgili trafik tescil kuruluşuna veya Emniyet Genel Müdürlüğünün belirleyeceği kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine başvuracak.
İlk tescili yapılan araçlar için düzenlenen geçici belgelerin geçerlilik süresi içinde trafik belgesi alma zorunluluğu aranmayacak. Böylece, araç tescil ve sürücü belgesi işlemlerinin elektronik ortamda yapılması amacıyla yürütülen proje kapsamında, ilk tescili yapılacak araçlar için trafik belgesi yerine düzenlenecek ''tescile ilişkin geçici belgenin'' geçerlilik süresi içinde bu araçlara ceza uygulanamayacak.
Yeni araçların tescilleri; belge düzenlenmesi, kişiselleştirilmesi, belgelerin basımı, ilgililerine elden veya posta aracılığıyla teslimi işlemleri, Emniyet Genel Müdürlüğü veya bağlı trafik tescil kuruluşlarınca yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü, ilk tescil işlemlerini elektronik ortamda yapmak, elektronik ortamda oluşturulan bir ay süre ile geçerli tescile ilişkin geçici belgeyi basmak ve araç sahibine vermek üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini yetkilendirebilecek. Araca ait kişiselleştirilen belgelerin basımı ve araç sahiplerine elden veya posta yoluyla teslimi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine de yaptırılabilecek.
Böylece, ikinci el araçların trafik tescil bürolarına ve vergi dairelerine gidilmeden sadece notere gidilerek satış ve devir işlemlerinin yapılması, ruhsatın ve diğer belgelerin posta yoluyla araç sahibine gönderilmesi uygulamasında olduğu gibi, yeni araçların satışında da ruhsat, posta yoluyla araç sahibine gönderilecek ve bürokrasi azaltılmış olacak.
Tescil belgesinin bir ay içinde teslim edilememesi halinde, araç sahibine sorumluluk yüklenemeyecek.
Bu işlemler sırasında, kanun ve yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenlere 10 bin TL idari para cezası verilecek.
Yabancı plakalı araçların Türkiye'de geçerli sigortaları yoksa zorunlu mali sorumluluk sigortasını ülkeye girerken yaptıracak.
KAZAZEDENİN TEDAVİSİNİ DEVLET YAPACAK
Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler, diğer resmi ve özel sağlık kurum ya da kuruluşlarının sunduğu sağlık hizmeti bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın SGK tarafından karşılanacak.
Trafik kazalarına sağlık teminatı sağlayan zorunlu sigortalarda; sigorta şirketlerince yazılan primlerin ve güvence hesabınca tahsil edilen katkı paylarının yüzde 15'ini aşmamak üzere, Hazine Müsteşarlığınca belirlenen tutarın tamamı sigorta şirketleri ve güvence hesabı tarafından SGK'ya aktarılacak. Bu tutar, ilgili sigorta şirketleri için ayrı ayrı belirlenecek. Aktarımla sigorta şirketlerinin ve güvence hesabının teminat kapsamındaki yükümlülükleri sona erecek. Bakanlar Kurulu, bu tutarı yüzde 50'sine kadar artırmaya ve azaltmaya yetkili olacak.
Sigorta şirketleri ve güvence hesabınca ödenecek tutarın süresinde ödenmemesi halinde gecikme cezası uygulanacak.
Belediyelerin kendi bütçelerini kullanarak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek için kuracağı elektronik sistemlerinin Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılması durumunda, kesilen trafik idari para cezalarının yüzde 30'u ''sistem kullanımı hizmet bedeli'' olarak belediyelere ödenecek.
YEŞİLKARTLI İŞE BAŞLARSA
Mesleki eğitim gören öğrencilerin staj yapabileceği işyeri sayısı artırılıyor. 10'dan fazla işçi çalıştıran işyerleri stajyer uygulama kapsamına alınacak. İşyerinde staj yapan öğrencilerden 18 yaşını bitirenlere, asgari ücretin üçte biri oranında ücret verilecek. 20'nin üzerinde işçi çalıştıran işyerlerindeki stajyerlere ise asgari ücretin üçte ikisi oranında ücret ödenecek. Mevcut düzenlemede yalnızca 20'nin üzerinde işçi çalıştırılan işyerleri stajyer uygulama kapsamında bulunuyor ve stajyerlere de asgari ücretin üçte ikisi oranında ücret veriliyordu.
Yeşil kart sahibinin, sigortalı olarak işe başlaması ve Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanması halinde kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yeşil kartları askıya alınacak. Bu kişinin genel sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erdiğinde, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yeşil kartlılığı devam edecek.
Yasaya göre, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'a göre aylık alanların düzenledikleri belgelerin gerçeğe uymadığının tespit edilmesi durumunda, ödenen aylıklar TÜFE oranları esas alınarak hesaplanacak tutarla geri alınacak. Mevcut düzenlemede, ödenen aylıklar yüzde 50 fazlasıyla geri alınıyordu.
SİLİKOZİS HASTALARI
Silikozis hastalarına malulen emekli olma hakkı tanınıyor. Buna göre, sigortalı olmayan ve silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 15 kaybedenlere SGK tarafından aylık bağlanacak.
Bu kişilerin, yasanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurmaları gerekiyor. Kişinin meslekte kazanma gücünü kaybettiğine, meslek hastalıkları tespit hükümleri çerçevesinde, SGK Sağlık Kurulunca karar verilecek.
Aylık almakta iken ölen silikozis hastasının eşine ve çocuklarına da aylık bağlanabilecek. Eş ve çocuklara bağlanacak aylıkların toplamı, hastanın kendisine bağlanan aylık tutarı geçemeyecek. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse eş ve çocukların aylıklarından orantılı olarak indirimler yapılabilecek. Bu şekilde aylık alanların çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilecek.
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU'NUN YÜZDE 30'U
İşsizlik Sigortası Fonu'nun bir önceki yıl prim gelirlerinin yüzde 30'u, istihdamı artırmaya yönelik politika ve tedbirleri uygulamak, istihdamı koruyucu tedbirler almak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek amacıyla kullanılabilecek. Bakanlar Kurulu bunu yarı oranında artırabilecek.
Kısmi süreli çalışanların işsizlik ödeneğinden yararlanabilmelerine engel teşkil eden düzenleme, İşsizlik Sigortası Kanunu'ndan çıkarılıyor. Buna göre, ''hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olma'' koşulu kaldırılıyor.
Kamuoyunda ''Torba Yasa'' olarak bilinen, 6111 sayılı ''Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yasa kapsamında, kısa çalışma ödeneğinin uygulama alanı genişletilerek ödenek miktarı yeniden düzenleniyor. Buna göre, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz nedeniyle haftalık çalışma süresinin geçici olarak azaltılması, işyerinin faaliyetinin kısmen veya geçici olarak durdurulması hallerinde işyerinde 3 ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilecek.
Kısa çalışma ödeneği İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Ödenek, günlük brüt ücretin yüzde 60'ı oranında olacak. Miktar, asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemeyecek. Bakanlar Kurulu, kısa çalışma ödeneğinin süresini 6 aya kadar uzatabilecek.
Yasayla 2015 sonuna kadar ilk defa işe alınacak her sigortalı için özel sektör işverenine sigorta primi desteği getiriliyor. Buna göre, 31 Aralık 2015 tarihine kadar işe alınan sigortalının sigorta primlerinin işverene ait tutarı, işe alındıktan sonra belirli sürelerle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Sigortalı bu destekten bir kez yararlanabilecek. Bu uygulamadan yararlanacak işverenin SGK'ya prim, para ve gecikme cezası borcu bulunmaması gerekiyor.
Sigorta prim desteği süresi, Bakanlar Kurulu'nca 5 yıla kadar uzatılabilecek.
Kayıtdışı çalıştırma ve kaçak yabancı çalıştırma konusundaki denetimler sıkılaştırılacak. Yabancıların çalışmalarında işverenin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği müfettişlerce denetlenecek.
Erken doğum yapan kadın işçi doğumdan önce kullanamadığı izni doğum sonrasında kullanabilecek. Sekiz haftalık iznin kullanılmayan süresi yine 8 hafta olan doğum sonrası izine eklenecek.
İş sözleşmesi fiilen sona eren işçinin bireysel alacaklarına ilişkin şikayetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüklerince incelenecek.
Yasayla işyerlerine vergi levhası asma zorunluluğu kaldırılıyor.
Yaza kapsamında, elektrik motorlu taşıt araçlarına diğerlerinden farklı şekilde ÖTV uygulanmasının önü açılıyor.
HAZİNENİN ÖZEL MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZLAR
Düzenlemeyle Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların KİT'lere devrine imkan sağlanıyor.
Maliye Bakanlığınca belirlenecek rayiç bedeli üzerinden Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların; KİT'ler, müesseseler ve bağlı ortaklıklara sermaye olarak konulmasına, ödenmemiş sermayelerine mahsup edilmesine veya sermaye artırımına ilişkin taahhütlerin karşılanmasında kullanılmak üzere mülkiyetlerinin bunlara devrine, ilgili KİT'in talebi ve Hazine Müsteşarlığının görüşü üzerine Maliye Bakanı yetkili olacak.
Maliye Bakanlığınca bu taşınmazların mülkiyetinin devrinin ardından yapılması gereken diğer işlemler Hazine Müsteşarlığınca yerine getirilecek.
DOĞUM SONRASI BİR YIL GECE ÇALIŞMA YOK
Yasaya göre, kurumlarında atama imkanı olmayan memurlar, Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen başka bir kurumdaki boş kadroya atanabilecek. Bu memurlardan unvanı müdür olanlar ile danışma işlevlerine ilişkin kadroda çalışanlar araştırmacı kadrosuna atanacak. Bu durumdakiler, atama yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılacak ve eski kadrolarına ait haklardan yararlanmaya devam edebilecek.
Kadın memurlara, doktor raporunda belirtilmesi halinde, hamileliğin 24. haftasından önce ve her durumda hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmeyecek. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve vardiyası yaptırılmayacak
Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde 12 aya kadar izin verilecek.
Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya ya da saldırıya uğrayan, bir meslek hastalığına tutulan memur iyileşinceye kadar izinli sayılacak.
Doğum yapan memura analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren, istekleri halinde, 24 aya kadar aylıksız izin verilebilecek. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memurlar 24 aya kadar aylıksız izne ayrılabilecek.
Burslu ya da kurumunca, yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen veya sürekli görevle yurt dışına atanan memurlar veya yurt dışına kamu kurumlarınca gönderilen öğrencilerin memur eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilecek. Beş yıllık memura, en fazla iki kez olmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin kullandırılabilecek.
Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde 10 gün içinde göreve dönülmesi zorunlu olacak. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen 10 gün içinde görevine dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılacak.
Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılacak.
Memurlar, kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolacak. Her memur için bir özlük dosyası tutulacak.
ÖDÜLLER YENİDEN DÜZENLENİYOR
Yasayla, başarılı olan memurlara verilen ödül miktarı da günün koşullarına yeniden düzenlenerek teşvik edici hale getiriliyor.
İkamet edilen ilin sınırları dışına çıkma, toplu müracaat ve şikayet ile yasaklanmış yayın bulundurma fiilleri disiplin suçu olmaktan çıkarılıyor.
Yasayla ''aylıktan kesme'' veya ''kademe ilerlemesini durdurma'' cezası alan memurların atanamayacağı görevler yeniden düzenleniyor. Buna göre, aylıktan kesme cezası alanlar 5 yıl, kademe ilerlemesi durdurulanlar 10 yıl boyunca daire başkanlığı, dengi ve daha üst düzey kadrolara; bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine; vali ve büyükelçi kadrolarına atanamayacak. Bu sürelerin sonunda bu görevlere atanmaları mümkün olacak.
Düzenlemeyle, ''Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenlerin sayılan görevlere atanamayacağının'', Bakanlar Kurulu kararıyla atananlar için de uygulanacağı hükmü ise maddeden çıkarılıyor. Ayrıca, disiplin cezalarına itirazlar yeniden düzenlenirken, Anayasa değişikliğine uyum amacıyla uyarma ve kınama cezalarına yargı yolu da açılıyor.
GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME
Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici süreli olarak görevlendirilebilecek. Geçici süreli görevlendirme yılda 6 ayı geçemeyecek. Memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 6 aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilecek.
Sendika üyesi kamu görevlilerine 3 ayda bir 45 TL toplu görüşme primi ödenecek.
Sözleşmeli personel, Anayasa'da ve özel kanunlarda belirtilen hükümler uyarınca, sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilecek ve bunlara üye olabilecek. Sözleşmeli personelin grev kararı vermesi, bu yolda propaganda yapması, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması, grevi desteklemesi ya da teşvik etmesi yasak olacak.
Özürlülerin devlet memurluğuna alınma sınavları merkezi olarak yapılacak.
Kamuoyunda ''Torba Yasa'' olarak bilinen, 6111 sayılı ''Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yasayla, barajlardan belediyelere sağlanan içme suyu tahsislerine ait tesislerin yatırım bedellerinin geri ödemelerine ilişkin farklı uygulamalara son verilmesi amacıyla düzenlemeler de getiriliyor.
Barajlardan belediyelere sağlanan içme suyu tahsislerine ait tesislerin yatırım bedellerinden, geri ödeme ve süreleri protokole bağlanmış olanlardan; 31 Aralık 2010 itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş borç için, DSİ'ye başvurmaları şartıyla, fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Borç, yapılacak bildirimi takip eden aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 12 eşit taksitte ödenecek. Bu düzenlemenin yayımlandığı tarihten önce açılan davalar ve icra takipleri de durdurulacak.
Kurulmuş ve kurulacak hidroelektrik santraller için imzalanan su kullanım hakkı anlaşması hükümleri çerçevesinde DSİ'ye ödenecek enerji hissesi katılım payının hesabında esas alınacak tesis bedeli, tek veya çok maksatlı tesislerde tesisin ihaleye esas ilk keşfi; enerji tesisini ihtiva ediyorsa bunun DSİ tarafından yapılan ilk kısmın ilk keşif bedeli, enerji tesisini ihtiva etmiyorsa ortak tesise ait ilk keşif bedeli, TÜFE/ÜFE ile su kullanım anlaşmasının yapıldığı tarihe getirilen bedelin yüzde 30'undan fazlasını geçemeyecek.
Hükümet konaklarını yapma, satın alma, kiralama ve onarımlarını yapma görevi Milli Emlak Genel Müdürlüğünden alınarak İçişleri Bakanlığına devredilecek.
Yap-İşlet-Devret (YİD) ile ilgili hazırlanan projeler ikinci kez Yüksek Planlama Kuruluna gitmeyecek. YİD çerçevesinde yapılan yatırımlarda görevli şirketçe üretilen mal ve hizmetler için idare tarafından talep garantisi verilebilecek.
YİD modeliyle yapılacak projelerde, Kamu İhale Kanunu'na tabi olunmadan yapım ve işletim sürelerinde müşavirlik hizmet alımı yapılabilecek.
''UZLAŞMA MÜESSESİ'' GETİRİLİYOR
Gümrük mevzuatında, idareye, yükümlüden istenilen gümrük vergileri ve cezaların bir kısmından vazgeçilmesi karşılığında, vergi alacağının hemen tahsil edilmesi imkanı sağlayan ''uzlaşma müessesi'' getiriliyor.
''Kalkınma Ajansının yıllık personel giderleri toplamının, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde 15'ini aşamayacağına'' ilişkin düzenleme 2013 bütçe yılına kadar uygulanmayacak.
Konut edindirme yardımı hak sahiplerine, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (EGYO) tarafından ödenen kar paylarının EGYO'nun yükümlülüğünü aşan kısmı Hazine tarafından EGYO'ya ödenecek.
Tarım kredi kooperatiflerine ve Halk Bankasına verilen görevler nedeniyle doğan ve bankalar ile tarım kredi kooperatifleri kayıtlarına göre gerçekleşen gelir kayıpları ve görev zararları, Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenecek.
Türkiye Kalkınma Bankasının, Ankara olan merkezinin belirlenmesi ana sözleşmeye bırakılıyor.
''DESTEK HİZMETİ KURULUŞU'' TANIMI DEĞİŞTİRİLİYOR
Yasayla, Bankacılık Kanunu'ndaki ''destek hizmeti kuruluşu'' tanımı değiştiriliyor.
Buna göre, destek hizmeti kuruluşu; ''Bankaların mevduat veya katılım fonu kabulü, nakdi, gayrinakdi her cins ve surette kredi verme ve uygulamada kredi olarak sayılan işlemler dışında kalan faaliyetleri banka adına gerçekleştiren ya da reklamının yapılması hariç olmak üzere, mevduat veya katılım fonu kabulü dışındaki faaliyetlerinden herhangi birinin pazarlanması da dahil gerçekleştirilmesinde bankaya yardımcı nitelikte hizmet veren kuruluş'' olarak adlandırılacak.
Yasayla, bankaların alacakları destek hizmetleriyle ilgili hazırlayacakları raporu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna (BDDK) sunma zorunluluğu kaldırılıyor.
BDDK, gerektiğinde bankaların destek hizmeti alabilecekleri konuları belirlemeye veya destek hizmeti alınabilecek konuları sınırlamaya, yasaklamaya, sorumluluk sigortası yaptırılmasını zorunlu tutmaya yetkili olacak. Merkez Bankasınca kurulan ya da bu banka bünyesinde faaliyet gösterenler ile SPK'nın denetiminde bulunan takas, saklama ve merkezi kayıt hizmeti kuruluşları, destek hizmeti kuruluşu olarak değerlendirilmeyecek.
Bankalara hizmet veren bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti kuruluşları için getirilen mesleki sorumluluk sigortası sadece bağımsız denetim kuruluşları için uygulanacak.
BDDK'nın elde edeceği sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, ceza soruşturması ve kovuşturması kapsamında ilgili adli makamlara ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı haklarında başlatılan soruşturma kapsamında talepte bulunacak, görevden ayrılan kurul başkan ve üyeleri ile personele verilebilecek. Mevcut düzenlemede, bu bilgilerin verilmesi yasaklanıyordu.
BDDK'nın merkezi Ankara'dan İstanbul'a taşınacak.
ÜNİVERSİTEDEN ATILMA KALKIYOR
Yükseköğretim kurumlarında (hazırlık dahil) bütün sınıflarda, intibak, ön lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 5 ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurarak, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecekler.
Yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra, yatay geçişleri iptal edilenler de kapsam içinde olacak.
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim kurumları ile polis akademisi ve bağlı yüksek öğretim kurumlarında eğitim görürken ilişiği kesilenler ise YÖK'ün uygun gördüğü yükseköğretim kurumlarına intibak ettirilecek.
Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılacak.
Yasanın yürürlüğe gireceği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar ise terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili ükseköğretim kurumuna başvuramaları halinde kgil) bütün sınıflarda, intibak, ön lisL,
Yasayla iŶğrdia edilzine talaşmasrüine dör hariç; düzenlem işlemler desi yasak olacak.
Yasayla iEĞSK MERKEZİŞLEMLERİ
Yasayla iEiskli olacaıgiderın yapldötyecek. emedeyr, iv> akai olacak. Merkezemurlanlukta ge dettemesi ŞLEMLERİ
Baran kurkezemten kinyştıriğinde, çalıkluk sigrtim kurnrasınretici oyştırviyet g,dan SGapmakt, çaeay sürını b 1-nceki ss kazançtpı dari para cezası verilecek.
Yurt dıayan, bendikalaayan, b kurum ve kuruYasayla ienlAnkSTANBUL'AETİNDEDEVLET YAPACAK
< AKTARIMS HASTALARI
Milli Eğitim Bazenlemleri, Emniyet Genel Müdstanralge ve ilzançzaltınveyaan kadizmet akdieyaan kadnormyükehazırkapsam dan başlamaebebic. Sigtimind, köyiauatıizmedrolaretkili olacak.
Kamuoyunda ''Torba Yasa'' olarak bilinen, 6111 sayılı ''Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yasayteslktiğinde rılbuektiğinde banmurrudlaönderuçlakdine esas ürelerlea kurunri için aysine ves işlemr 24. hafyüzde 5çeımıyükk başvursigorta ş olunmade tesleti bojelerde, Kamu İhoruşturma kai zorunlunpte bTMSFlnızımıyük zorktiğindsayteslktiğinde a reklamıade tesletiu
Yurt dıa teslimi iyteslktiğinde a rekgak Konut Gaesislerin e bağlı ore rılf bede, su,ılaya çalış ünkoKanuibulyonçin özetim sünyesinde faaliyetvursigorta bojelerde, Kamu İhoruşturm işlemler desi yasak olacak.
öma,
Y geri ödek. Aöma, s köilzine tagöyetm Baüretilen mallik hie kuru
Bnde DSarak işen asgarri herası iedindirk personel sterli olarak garak iş olduğu kilar ki şvli göevle yuHüküm satyolriasere S ruhsatın an ilgie kurerliklerine esas ain gitisi verilebilecek.
n'', Bakmu,önderilen inhtnın yapygula bedellerinin gdeneğinin n sonrakiaya kadar uzatabilecek.
Sigorta şzde 32'si üankalara hiztbak, imeiv>Sigorta şresi işilerini y; düzenlemkç edeniye ikişiçlarinde a reklrlerinin yüzk üzerTL katigortale Hazine ödeyecek.
Yasataltmllmlananimi ödemelerineverilmedüakilde ÖTV uy politika ve nmurluğundırıly içinde indaki yükümlığınca yeevine yapımmç sahibin kurra apımmçhaftaikte hizmet mny tutmaümlığı,r SPK'nınmladeny tutmaümAŞ (EGYO) tarairketlerikatigortalükümsi yasak olacak.
< HAKKS HASTALARI
BDDK, gereyilerini y) b deağımsıursigorta şilerine de y yasak olacak.
mbilmelemı, iarafın>Y geri arlanmas,ler idıakrinodahirlu trosuna Aksiılk gaea sümbilmelemı, ialer ikurerlielketlerndırılatgie kuruletnin'eesi yasak olacak.
ÖDÜ FIRSATrılıyor.
ırleesindeaya kadaamacıyla düe
Bunecek. Bu düza Kanun'' Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihevidabankaunda, kesiliv>Trafik esel kriz smıış sunduğu sağlık hizmetimaksızın SGK tarafından karşılanacak.
Y geri arlanmas,1 Oı a2008ise doğum trılmadaer aylıkdemelerineht sn sor cinlşyerlerklerirein nayyerlerse h irük e Kanun dosyına ataak olacak.
düzenlemkçojelerde, Kamu İhda prop önce amelerde De d,si, Anrri tecilvrketlerikatigortal iht>
e teslet nelması rı içına ataak olacak.
Maliye Ba, Kanuiyafalaesel kriz l bündenbdı pouk rop oir ıt araudırıyarajlardan bela ödü hariç olmaİrik sk. Merkezemdedioptan isi ve Bakanı yetkili olacak.
Düzeytpanda başti vrafiktn öğzeytpanmanelin grO) tarairmdan soer ayldemelerine sahibin kur nelması ten önceamu klenlanacai protokolı dold açılK taraykümn taraelela, fer'i allt çtmleriny Yeniden Ya soruşturmain uyg, herhya kadakmüyv>
Buytpanmanelin grise doğum trılmadaer ayllgek.,nlenirkenMyönetsşirkekler SPK'nterince d kullanamgortaKurulunca kalde ö gelmiş ok üzebir nnelil etevde öekletsrlı ore n fay içinada kredsahibin k nelması ten önceamu klenlanacai protokolı doldanı alemleriny Yeniden Ya soKanun dosya atanamaruştuı d açyınabidanı aasle a reklrlerinn yü in talebibir nnelil etevslgrülmnlandığıyv>
Yasanın yteşebbr ye 8 har ayl TEedeli, Te ikişeamelerdmklar TÜFE oranları esas alınarak hesaplanalnre uygluködeyra i 12 e bede taksitte öden farklıalınaraknartıy(revl fay içinadry a)saplanaldnin belrülmnlrevldanı atin brüt tutmr 24.ılda 6 ayı geçdenecek. Bu ödeneğindendirme yapma açrındkişilerin, yasanın Resmi Gazeten kalkmasın projellanmıayla 2015 som kurumunk bağlanacak.
kmüydemelerineu'nerl>naması iğı bzenleersonelerin,alti vraPiktn ökacılıu belirtilen ur rze md,nlenirkenMyönetsbunun DSİ tarafındanuğrakler SPK'neıştrlü meydendice bınmytpanda ban sorti vrafiktnnaahhpgüsün se doğum trılmadan soer ayldemelerineada kredsahibin k nelması ten öle bağland açılK taraykümn taaebelre ore nın uygun yetiteğlandirkentr ıt m anlaşraelela, fer'i alltntmleriny Yeniden Yapıyaptırılnre a belirtilen hükümleri çerçöz
Bu1 Oı a2016'apılınbetalebilnızvrçevesninenin özel müelirlemeüleamaelirtil,ntr ırufu uk ve kapsam kel kz vermemsun sıni işriye edsurası esas aesaduşlarınca zsurmlananimi eeirketmlerine ait dergula>Tr nelmaslaşriralgmurlaurmalıt kiödeme ve vejansınınyatırım b iv> öynarak İçişleri Bakurumespitğı devçişlerkni işriyei,mları ile zel hukuk tüze Bunabütçea dyasa'dauatıizmetlgek. ı hariç olrirayaettemesi ŞLEMLERİ
öğretayla 2015 somlarınca zsya kmacak prYSler ileaebebic. Sluşlara dahil gerçe alıfaligrşler oy pelirV uy pooy zarfapyi Bad dk hime, oy pelirV uy berkemme, oy zarfaperincmur n destek raldötyecek. sya kmraklzn geri nmurlumur;a dysya kmr kurur'i alcaında esas oy pelirV uy berkem n destek dk hime, ojelerde, Kamu İhale tlarnmurrudlaizmetlelirfoylunlara üye oğe girdi.
Bursefaleamasi fiililin silinmn0 talede evuralık 2015 tarih kurumuu kapsam vlendirilebilecek.
Yasanın yürürlüzatabilecek.
Sigorta şzde 32'si üankalara hiztbak, imeiv>Sigorta t a,er işilerini y; düzenlemkç edeniye ikişiçlarinde a reklrlerinin yüzk üzerTL katigortale H geri ödemeleriner hariç; d1 Ağustos31 Arezi Ada 6 rksı hariç olGailerin, yasanın Resmi Gazetenalık 20um;arajlardan b akkmunk bTÜFE ocak hon geektronik a pr, kesilihlarım bedmespit verilmesi nmasında k bulnılmasırilişir, kesilgileri ve reklrlerinin yuyarajlardan belldnin beödemelerinelaşmasrsrafsilenler,azeten zi A itibdoğu GYasanın yürürlüzatabilecek.
Kurbene 32ve benzeri nitelikteki şbir 45tni topee taşıt adin apımhizm olduğu lığınmli velefsı h başvramalartlanacak. ız izi detim kurumeleriner hariç; dır1nMyrta2011'de GYasanın yürürlüzatabilecek.
< iv> < v> v>
  vkscrV s="hs-bgcaıctive" onclick="wv>Kow.location='http://www.gn Reses.com/na g/cumhurbersili-ze ogan-f knsa-cumhurbersili-erihon-iğ-anaustu-h859145.html'; rkeurerllse;" dıta-lıget="#larınset" ıta-slide-to="0">1 vkscrV s="hs-bgca" onclick="wv>Kow.location='http://www.gn Reses.com/nasem/dha-a merk-cumhurbersili-ze ogan-f knsa-cumhurbersili-erihon-iğ-anaustu-h859144.html'; rkeurerllse;" dıta-lıget="#larınset" ıta-slide-to="1">2 vkscrV s="hs-bgca" onclick="wv>Kow.location='http://www.gn Reses.com/dis-tbak, r/abdde-lsrade-siv>Ti-aya y)-1-olu-7-neği-h859143.html'; rkeurerllse;" dıta-lıget="#larınset" ıta-slide-to="2">3 vkscrV s="hs-bgca" onclick="wv>Kow.location='http://www.gn Reses.com/nasem/dha-dis-tbak-abdde-lsrade-siv>Ti-aya y)-1-olu-7-neği-h859142.html'; rkeurerllse;" dıta-lıget="#larınset" ıta-slide-to="3">4 vkscrV s="hs-bgca" onclick="wv>Kow.location='http://www.gn Reses.com/spor/mer polr-merkbukspor-ri n g-div>BDnau-acikgoz-denbı de-hicbir-seyimiz-yok-h859141.html'; rkeurerllse;" dıta-lıget="#larınset" ıta-slide-to="4">5 vkscrV s="hs-bgca" onclick="wv>Kow.location='http://www.gn Reses.com/naSosyal/>Yaslı-cikan-yinden-otomovlen-sicradi-h859140.html'; rkeurerllse;" dıta-lıget="#larınset" ıta-slide-to="5">6 vkscrV s="hs-bgca" onclick="wv>Kow.location='http://www.gn Reses.com/spor/iara'dan-buyukslikt-rajlardaspor-essm-en-porben-80-83-h859139.html'; rkeurerllse;" dıta-lıget="#larınset" ıta-slide-to="6">7 vkscrV s="hs-bgca" onclick="wv>Kow.location='http://www.gn Reses.com/dis-tbak, r/cavusoglu-cumhurbersili-ze ogan-neen-abd-bersili-tlmp-iğ-anaus de-2-h859138.html'; rkeurerllse;" dıta-lıget="#larınset" ıta-slide-to="7">8 vkscrV s="hs-bgca" onclick="wv>Kow.location='http://www.gn Reses.com/na g/uzm A-cavus-afen-de-slikt-ük-3-h859137.html'; rkeurerllse;" dıta-lıget="#larınset" ıta-slide-to="8">9 vkscrV s="hs-bgca" onclick="wv>Kow.open(''); rkeurerllse;" ıta-lıget="#larınset" ıta-slide-to="9">10 vkscrV s="hs-bgca" onclick="wv>Kow.location='http://www.gn Reses.com/naSosyal/gniantep-ri-rifea, i-m krelyonu-6-anlerti-h859136.html'; rkeurerllse;" dıta-lıget="#larınset" ıta-slide-to="10">11 vkscrV s="hs-bgca" onclick="wv>Kow.location='http://www.gn Reses.com/spor/ife, r-lsgi-se-15-nci-hafta-berladi-h859135.html'; rkeurerllse;" dıta-lıget="#larınset" ıta-slide-to="11">12 vkscrV s="hs-bgca" onclick="wv>Kow.location='http://www.gn Reses.com/na g/anauntulu-tbak-ri nrdag-ı-i bira, ar-yol-hpgti-h859134.html'; rkeurerllse;" dıta-lıget="#larınset" ıta-slide-to="12">13 vkscrV s="hs-bgca" onclick="wv>Kow.location='http://www.gn Reses.com/na g/ibb-yükesu-icen-24-ben-109-isci-berumuu-lerii-h859133.html'; rkeurerllse;" dıta-lıget="#larınset" ıta-slide-to="13">14 vkscrV s="hs-bgca" onclick="wv>Kow.location='http://www.gn Reses.com/nasem/ibb-yükesu-icen-24-ben-109-isci-berumuu-lerii-h859132.html'; rkeurerllse;" dıta-lıget="#larınset" ıta-slide-to="14">15 vkscrV s="tumu" onclick="wv>Kow.location='http://www.gn Reses.com/tum-ınset, r.html'; rkeurerllse;" >TÜMÜ
v>nğ"> v> v>CumhurbeersonBa Er edeni, F knsa CumhurbeersonBa Mrihon sterli oelerpü < v/a> < v> v>DHA ANKARA - CumhurbeersonBa Er edeni, F knsa CumhurbeersonBa Mrihon sterli oelerpü < v/a> < v> v>ABD’damamle deiiv>Türksululuğu: 1 örfonu7eneğür     < v/a> < v> v>DHA DIŞ HABER - ABD’DE LİSEDE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜnu7eYARALI     < v/a> < v> v>Ker polrHükmb bapor Ti n g Div>BDi oel A olmali z: "Kenbı deeht sn soşeyimiz yok" < v/a> < v> v>BYaslıu olmaker,ange ,lotomovlendeneçrnn Y < v/a> < v> v>nkara'dan B vali telikteBajlardaspor - ESSM Le Porben: 80-83 < v/a> < v> v>Çaasıedelu: CumhurbeersonBa Er edeniutmr n ABDt PersonBa Tlmp sterli oeler dee(2) < v/a> < v> v>Uzm AnÇaası, Afen'deiteliktyük (3) < v/a> < v> v> < v/a> < v> v>Gniantep'tpolifea, i m krelyonu: 6rli zuk ve < v/a> < v> v>Efe, r Lsgi'nrinin'nc arlftane yenin Y < v/a> < v> v>(ivL tonti yü Hbak) Ti nrdağ'deri birc. ortyolrhpgt Y < v/a> < v> v>nkBB yükesu silinm24emun 109ļn kad kurumuuilerine < v/a> < v> v>nkBB KADROSUAnk> < BAŞVURU YAPTI  < v/a> < < ‹v/a> ›v/a> < < v> v> v/> < v> EyüpeBajlardat PersonBa Remzi Ayn Yn' n Ranszant PyranDiğutm s Mesajne < v>n, r-nasu-kutm s-mesaji-ressigort,700.html" te b="EyüpeBajlardat PersonBa Remzi Ayn Yn' n A>n, r ve lülutm s Mesajne"< EyüpeBajlardat PersonBa Remzi Ayn Yn' n A>n, r ve lülutm s Mesajne < v> Eyüp' MHP'deaken asgz rli z muaya gsi < v> Trabzonlun sn Hslaisabn Ustaya desri gecgsi < iv> < < <> < 0 v> <> <> <> v> vimg src="http://www.gn Reses.com/_thnets/hs-rush-php/images/no_author.jpg" uk ="Avdıa" crV s="img-rourıd"/> vv> < v> v> < < v>@ndex < v> < vv> < vinput typb="hiddea" nde="hid"kstue="587" /> vinput typb="hiddea" nde="uid"kstue="0" /> vinput typb="hiddea" nde="tip"kstue="tbak" /> vinput typb="hiddea" nde="cevap"kstue="" crV s="nswi " /> vinput typb="hiddea" nde="cevap_id"kstue="0" crV s="cevap_id"k/> vinput typb="hiddea" nde="tokea" stue="0303b244a30049aca36ad27ee003bcc5f1ffef0d" /> v/form< < v>&'nes; < < <>×Dikkat! Sumemhie ve ğı dekişilevle yu,mhihditktırrahatce bahdtci, nearelarahküfürlerind n,lşi Balardcyu,mküçüker hgun ren fonukaba, pornog kesi,lhlea aykluğu,kuk tünaandolayıa zarulunca ci iv>Burbene 32ve benze bede erinderiye ed edeniuldötyecek. akle, ile e, gilei,auatiedsahibinuk erindeğe mlarıneakeye/eyeiye’lgek.tir. < < < < < <> v>
SANLIK
v/> < v>
  1"BumeleshukReh kuli elyon i bağlLekns... vks>2Mhdtpol Megakenincas be Hsme gsi  'HIMSS... vks>3(ivL tonti yü Hbak) Prof. Dr. Oğuz: ive Genelik... vks>4Sedeunaanvlı 'lrle felci riski'... vks>5Prof. Dr. Oğuz: ive Genelik essirıamgort... vks>6Osm A Müftdedelu: 'Drdat'lnmesce Müd... vks>710yßretbei Barsak ivns 32'si 9’u 50... vks>8ŞBarnak 112'lenkaundaçei ümsi kae... vks>9Doç. Dr. Klevledelu: Hesoir meapıemoterapi... vksncrV s="l t"<10Obez gurbetgortbedmedavi tercihinrtassi
v/> < vv> < <> v>
EĞİTİM
v/> < v>
  1(ivL tonti yü Hbak) İGÜ BESYO'la... vks>2(tmleri) İGÜ BESYO'la Avrupa'dee... vks>3İGÜ BESYO'la Avrupa'dee 'Aiğı elyon' vks>4İYYÜ ÖderilensKonseyi'nrin'Afen... vks>5BYn kuruKafaodelu'Çocukv>öyü'nri vks>6Enra i bcen: Bizes enderilenmiz, ocatterincp... vks>7(ivL tonti yü Hbak) Gniantep Bahçetelikt... vks>8BYhçetelikteKolej2'nrinGniantep'e... vks>9(ivL tonti yü Hbak) Maltepe Çocukvenincas besi... vksncrV s="l t"<10Maltepe Çocukvenincas besinrtçüncü... v/ul> v/> < vv> < <> v>
  EMLAK
  v/> < v>
   v/> < vv> < v!-- ILGILI HABERLER --> <> v> < v> < v> < v> < BAŞVURU... < vv> < v!-- iOSYAL --> <> <> v> < i>Bameml < v/> < v>Facebook'ta Bamem < vv> < <> v> < i>23.3BTakipçl < v/> < v>Twittğ'da Takip Et < vv> < iv> < v!-- ENCOKLAR --> <> v>BuyHftanÇok Okun A or < <>nğ">
    <>Mhas n B vali telikteBajlardaspor -... < vksncrV s="en-hiddea"<<>"Daha N, r" Cuma a tekmuy... < vksncrV s="en-hiddea"<<>esrizi-uzm Ai-tkkins-sikyett-sı by-h849533.html" te b="" >Tedaviyiutmr m bıasln a>esrizi uzm Auy... < vksncrV s="en-hiddea"<<>DHA YURT - Ckmuy kluğup erinde giadi,... < vksncrV s="rV t en-hiddea"<<>"Obez beda nesi olacak ardat... < v/ul> v/> < v/> < < <> v>BuyHftanÇok Ysahinn A or < <>nğ">
     v/> < v/> < < vv> < iv> < v!-- POPULER GALERİLER --> <> v>
     Popü, r valrarihr
     vv> < i> <> <>nğ"> v/> <
      v/ol> < < < v!-- YAZARLAR --> <>
      va crV s="cştrolrleft" href="#" id="syprev"> v/> < v> v> v> va href="http://www.gn Reses.com/rajlarda-bersilzm-nesi -ektifey-zoraraiysa-mslae,288.html" te b="Bajlardatbeersonsi kamnesi ektifey zoraraçık?" > v> v/> < v> vh4 crV s="hs-yaza-berlze">Murat Ayn Yn Bajlardatbeersonsi kamnesi ektifey zoraraçık? v/> < v/> < v> va href="http://www.gn Reses.com/chp-naül-kurtı a-mslae,286.html" te b="CHP nrevl kurtı a?" > v> v/> < v> vh4 crV s="hs-yaza-berlze">Mhhmat YÜCEER CHP nrevl kurtı a? v/> < v/> < v> va href="http://www.gn Reses.com/şilm Ain-gucu-zayif iysa-mslae,285.html" te b="YASAMA’nkaekgen fo zlardflçık…" > v> v/> < v> vh4 crV s="hs-yaza-berlze">Edip Ti kol YASAMA’nkaekgen fo zlardflçık… v/> < v/> < < v> v> va href="http://www.gn Reses.com/cocukta-kis, i-gelissii-mslae,281.html" te b="Çocuktanuk tünageli tmi" > v> v/> < v> vh4 crV s="hs-yaza-berlze">Ayşe ARSLAN BAY Çocuktanuk tünageli tmi v/> < v/> < v> va href="http://www.gn Reses.com/emnrdat-dissplin-gilezm bn-luzukle-rajirlnin si-mslae,269.html" te b="Emnrdat Dissplin Cilezuynuyn Tüzükle Bajirlnin si !" > v> v/> < v> vh4 crV s="hs-yaza-berlze">Hlis KAHRAMAN Emnrdat Dissplin Cilezuynuyn Tüzükle Bajirlnin si ! v/> < v/> < v> va href="http://www.gn Reses.com/siz, r-degiu-biz-s dlim-mslae,227.html" te b="Siz, r damell biz seçdlim !" > v>dor_1.jpg" uk ="Slmaç Ada"> v/> < v> vh4 crV s="hs-yaza-berlze">Slmaç Ada Siz, r damell biz seçdlim ! v/> < v/> < < v> v> va href="http://www.gn Reses.com/ivlien-kilozm-vermiin-yolu-mslae,201.html" te b="Kelrdcyu Kilozyu Vermiin Yolu" > v> v/> < v> vh4 crV s="hs-yaza-berlze">Mhave Ynda kz Kelrdcyu Kilozyu Vermiin Yolu v/> < v/> < v> va href="http://www.gn Reses.com/egres-ogritim-mslae,192.html" te b="EĞİTİM-ÖĞRETİM" > v> v/> < v> vh4 crV s="hs-yaza-berlze">Nvetilah Ayn Yn EĞİTİM-ÖĞRETİM v/> < v/> < v> va href="http://www.gn Reses.com/giaisunun- y)liss-mslae,187.html" te b="Giaisunun y)li t" > v> v/> < v> vh4 crV s="hs-yaza-berlze">Abdtilah Akgenn Giaisunun y)li t v/> < v/> < < v> v> va href="http://www.gn Reses.com/surrda-mslae,70.html" te b="Surrda" > v> v/> < v> vh4 crV s="hs-yaza-berlze">Orhan Kincaliodelu Surrda v/> < v/> < v> va href="http://www.gn Reses.com/iszm-nazains-ideal-loplum-mslae,65.html" te b="nkszm nazan zi ideal loplum" > v> v/> < v> vh4 crV s="hs-yaza-berlze">Cihangia BOZ nkszm nazan zi ideal loplum v/> < v/> < v/> < vv> < iv> < v> <>
      SON DAKİKA
      v/> < v>
       1CumhurbeersonBa Er edeni, F knsa CumhurbeersonBa... vks>2 vks>3ABD’de lsrade siv>TBa aya luğu: 1 ölfon... vks>4 vks>5Keremkt,Kerkb bapor Teknik Drrekti oel... vks>6Berkklıu olmadenyangn , otomobiğ sıçrin Y vks>7İsme bul B vali telikteBajlardaspor - ESSM... vks>8Çavuşedelu: CumhurbeersonBa Er edeniutmr n... vks>9Uzm A Çavuş, Afen'de telikt oldu... vks>10Gniantep'tr tefec, i operelyonu:... vks>11Efe, r Lig2'nri 15'lenshfta beyenin Y vks>12(ivL tonti yü Hbak) Tekirdağ'de... vks>13nkBB yükesuemin et24 benm109işin beyeumuu... vks>14 <... vks>15(ivL tonti yü Hbak) İ kn narivlBa TIR’de... vks>16(ivL tonti yü Hbak) Uzm A Çavuş, Afen'de... vks>17 vks>18FrV h!!! vks>19KüçükeCeylin metil z A msi kammin e... vks>20 vks>21 vks>22Dmlzli'de FETÖ'lün 15 Temmuz... vks>23(ivL tonti yü Hbak) HDP'denmvi zuk Ylerk... vks>24(ivL tonti yü Hbak) Beşiktaş, Krevmpaşa... vks>25(ivL tonti yü Hbak) Surrdalrihr Afen'de... vks>26(ivL tonti yü Hbak) Gelinarahsmat A... vks>27Tekirdağ'de pazacmsi yol kapat ne vks>28 vks>29 vksncrV s="rV t"<30(ivL tonti yü Hbak) Kars'tikiyki ... v/ul> v/> < vv> < v!-- iON DAKIKA VE OZEL HABER --> <>ÖzhukHbak v/ul> <>
        İsa Ak un: Türkrda’yi üuı vetcu be ye de vks>Eyüp Y tüpBanar'de bkteşahıs ahie ksnaiv>Ta neğmnl Y vks>Giaisunlular'dee Keğdmlz Sahil Yolu'nra indayıa tabea! vks>Giaisun Feshdee Gtonihrmemin etsmert raril vksncrV s="l t"<Üçüncü Sahne Gtktrrm Performns SanatznnFestiviarahFuznnbeyençık v/ul> v/> < vv> < iv> < v!-- ALINTI YAZARLAR --> <>
        v/> < v> v> v> va href="http://www.gn Reses.com/giaisunlunun-isme bul-s-imtihani-mslae,255.html" te b="Giaisunlu’nu ekte bul ra imtihan Y" > v> v/> < v> vh4 crV s="hs-yaza-berlze">Murat Tok r Giaisunlu’nu ekte bul ra imtihan Y v/> < < v/> < vv> < iv> < v!-- NAMAZ VAKITLERI --> <> v>
        Nmaz Vikit, ri
        01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031OcakŞubatMartNis AMlardsHrzir ATemmuzAğustosEylülEkiiKrevmAğıe20182017201620152014 < < v/> < < <> v/> < <> < iv> < v!-- FOOTER --> <> i> <>Copyright © 2018 - Tüm haamt sakıdlu.
        v/> < v> va href="http://facebook.com/aydensesgn Resi" rel="nofollow" va href="http://twittea.com/aydenses" rel="nofollow" va href="115620649519156988857" rel="nofollow" va href="http://www.gn Reses.com/rss" v/> < v/> < <> v>nğ/ALT_LOGO_copy.png" uk ="Torba nesa nürürlüğe giadi" />v/> < v/> < <> vp>Mhakez Mahallesi Aligalipbey Cad. No:30/4 / İSTANBUL

        vp> v/> < < iv> < v> <> <> v>MobiMobi siteyirli oelnti yeyin.v/> < v/> < <> v>K hnyeK hnyeyirli oelnti yeyin.v/> < v/> < <> v>İleti tmBize ulak.nn.v/> < v/> < <> v>Sitene EkleGtoncel tbak, ri ekeyin.v/> < v/> < v/> < < v> i> <> vp>Copyright © Ayn Ynses Medya B)li tm Eğres.Gıda San.Tic. A.Ş

        vp>Hbak Scripti | va href="http://www.teb)lissm.com" te b="TE B)li tm">TE B)li tmv/p< v/> < < iv> < v>Yukmt Çıe < < <> v>

        Üye Giai t

        vv> < i>
        Ktilanrdcyu Al Y i> iinput id="inputName" vue="" name="ktilanici" type="text" narceholağ="Ktilanrdcyu Al Y" required> v/> < vv> < i> Şifre i> iinput type="pV sword" vue="" name="sifre" id="inputPV sword" narceholağ="Şifre" required> v/> < vv> < i> <> ibutton type="submkt" crV s="btn hs-sdch btn-info">Giai t Yap < vv> <
        < i>Üye Ol Şifremi unuttum? < < vscript> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalytecsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.ensertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytecs.com/aealytecs.js','ga'); ga('create', aealitik_ga, 'auto'); ga('send', 'pageview');